Ordlista

Omställningsordlista

Biogas: Gasformigt biobränsle som framställs genom rötning av t.ex. hushållssopor. Idag transporteras det vi slänger i de bruna tunnorna i Alingsås till Borås för att där rötas till biogas. Det finns planer på att bygga en biogasanläggning i Alingsås.

Bekämpningsmedel: Kemikalie som är avsedd att döda, förhindra framväxt av skadliga organismer.

Ekologisk odling: Odling utan tillförsel av handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Avser att åstadkomma ekosystem som kan fortleva länge.

Ekonomisk tillväxt: avser vanligen ökningen av ett samhälles produktion av varor och tjänster i BNP jämfört med föregående tidsperiod. Uttrycks vanligen i procent. En ökning av tillväxten på 3% ger en allt snabbare ökningstakt. Tillväxtkurvan för 1900-talet är mycket lik kurvan för oljeanvändning och koldioxidutsläpp. Inom omställningsrörelsen finns många som ser den ekonomiska tillväxten som problematisk då den innebär ökade påfrestningar på jorden.

Ekosystem: Alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område bildar tillsammans ett ekologiskt system.

Ekosystemtjänster: De funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människans välmående.

Exponentiell tillväxt: När något oavbrutet ökar i proportion till den aktuella mängden. Det kan t.ex vara mobiltelefonförsäljningen som ökar med 5% per år. Problemet med exponentiell tillväxt är att det är ett begrepp som är svårt att förstå. Eftersom varje års ökning måste beräknas på både den ursprungliga försäljningen och föregående ökning blir ökningstakten allt snabbare. Nokia säljer t.ex. 400 miljoner mobiltelefoner per år. Med en ökningstakt på 5% skulle de inom 20 år sälja över 1 000 miljoner telefoner per år.

Fair Trade: eller rättvisemärkt är en produktmärkning av varor som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Alingsås är en FairTrade city. ¾ av alla rättvisemärkt-certifierade varor som säljs i Sverige är också Kravmärkta.

Fossil energi: Energi som vi får från kol, olja och naturgas. Förbränning av fossil energi ger upphov till koldioxidutsläpp.

Förnyelsebar energi: Energi som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Hit räknas vanligtvis sol-, vatten, vind och bioenergi. Energi som vi får från kol, olja, naturgas och kärnkraft räknas inte som förnybar.

Hållbar utveckling: En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Man brukar tala om att hållbar utveckling innefattar tre delar; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

Krav: En ekonomisk förening som har till uppgift att få till stånd en ökad ekologisk odling, djurhållning och förädling genom regler, kontroll och märkning av ekologiska produkter. Märket ska visa att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel och att inga genmodifierade organismer förekommer i produktionen. Holma gård säljer kravmärkt kött i sin gårdsbutik, Planeten har stort utbud av kravprodukter och dessutom hittar du mycket kravmärkta produkter även i våra vanliga livsmedelsbutiker.

Lokal ekonomi: Ett begrepp för att beskriva motsatsen till global ekonomi. De som förespråkar lokal ekonomi försöker finna lokala metoder att finansiera lokala företag och projekt, öka det egna samhällets produktion av det som konsumeras lokalt. Ett led i att främja en lokal ekonomi kan vara att starta en lokal valuta.

Lokal valuta: Inom transitionrörelsen har flera försök med lokal valuta gjorts. T.ex. Totnes pound och Lewes pound. Dessa valutor kan bara användas lokalt och tanken är att det ska bidra till att öka cirkulationen av pengar lokalt istället för att pengarna försvinner ut ur lokalsamhället.

Närproducerat: Varor producerade i närområdet. Ses som viktigt inom omställningsrörelsen både för att minska transporternas utsläpp av koldioxid men kanske framför allt för att stötta en ökad produktion i närområdet och därmed öka resiliensen. På Planeten säljs t.ex. närproducerade ägg, på Holma gård kan man köpa både kött och grönsaker som dessutom till stor del är krav-märkt och i våra livsmedelsaffärer hittar man ofta kött från Vikaryd.

Oljetoppen: se peak-oil.

Peak-Oil: Den tidpunkt då den maximala råoljeproduktionen är uppnådd. Att denna punkt förr eller senare kommer att inträffa är oemotsägligt eftersom oljan anses vara en ändlig resurs, men exakt när detta händer är omdebatterat. Allt fler bedömare hävdar att vi redan passerat oljetoppen.

Permakultur: är ett väl planerat, livsmedelsproducerande odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald som förebild. En annan viktig del i permakulturer är åtgärder för att fördröja regnvattnets avrinning och ta det tillvara för växternas och djurens behov. Permakulturkonceptet innefattar mycket mer än odling. Det är en samhällsplanering med helhetsperspektiv för ett uthålligt samhälle.

Klimatneutral kallas något som ej bidrar till några växthusgasutläpp alternativt att de utsläpp som genereras ingår i det naturliga kretsloppet(kommer från förnyelsebar råvara)

Remake: Att göra om något, till exempel kläder, så att man får nya användbara produkter. En kunskap som var vanlig förr och som nu börjar efterfrågas igen. Våren 2010 ordnade Studiefrämjandet i Alingsås en kurs med titeln Remake and Recreate.

Resiliens: ett samhälles förmåga till återhämtning efter t.ex. en naturkatastrof eller politiska oroligheter. Att öka ett samhälles resiliens handlar alltså om att göra samhället mindre sårbart genom småskalighet och lokal produktion.

Skogsträdgård: En odling där man försöker efterlikna en skog och utnyttja de olika växtskikten; markväxter, buskar, träd för att maximera produktionen av ätliga växter.

Solceller: Används för att producera el. Består av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När de belyses uppstår en elektrisk ström.

Solfångare: Används oftast för att värma vatten. En solfångare omvandlar energin i solstrålningen till värme.

Stadsodling: Odling av mat i staden. Kan ske i trädgårdar, på kolonilotter, i parker, inomhus och på balkonger. Bidrar till invånarnas matförsörjning och minskar transporter vilket kan minska utsläppen av koldioxid och förbrukningen av fossil energi.

Swap: Ett tillfälle där människor under trevliga former träffas för att byta kläder med varandra.

Transitionrörelsen: Ursprunget till Omställningsrörelsen som grundades i England. En folkrörelse som sprider sig snabbt över världen. Tanken är att ta lokala initiativ för att öka lokalsamhällets resiliens för att möta de problem som oljetoppen och klimatförändringarna ställer oss inför.

Vindkraft:  Energi som man får från vindkraftverk. I Alingsås finns för närvarande endast ett vindkraftverk men fler är planerade.

Vintage: En term som generellt används för varor som tillverkades för 15 år sedan och som anses vara av hög kvalitet.